สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 ::  ห้องเรียนบนเครือข่าย :: 

เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 9 ว30285
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 11 ว30291
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้นักเรียนเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่งที่กระดานสนทนา Padlet ห้องตนเอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ครูผู้สอน 

นางสาวสุชารัตน์  ราชสาร
ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น
สำนักองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น