::  ห้องเรียนบนเครือข่าย :: 

เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 9
(มัลติมีเดีย) ว30285
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 11
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ว30291
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ให้นักเรียนเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่งที่กระดานสนทนา Padlet ห้องตนเอง

ครูผู้สอน 

นางสาวสุชารัตน์  ราชสาร
ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น
สำนักองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น