เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

       บทเรียนคอมพิวเตอร์บนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย รายวิชา ว33102 เทคโนโลยี 4 (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโนนหัน
วิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

        โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหามาบูรณาการให้บทเรียนมีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่

    บทเรียนคอมพิวเตอร์บนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย รายวิชา ว33102 เทคโนโลยี 4 (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด
4 หน่วย ดังรายละเอียดในเมนูแนะนำรายวิชา โดยให้นักเรียนศึกษาบทเรียนบนเว็บ ตามขั้นตอนดังต่อไป

 วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้