::  การปฏิบัติงานในตำแหน่ง :: 

ครูผู้สอน 

นางสาวสุชารัตน์  ราชสาร
ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนโนนหันวิทยายน
อำเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น
สำนักองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น